Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Ce Belgesi Ve Ce İşareti’nin Önemi

CE belgesi

CE belgesi-işareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir.

Ce Belgesi

Bu işaret, kalite güvencesine ilişkin değildir. Sadece ürünün temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işarettir.

İthalat işlemine konu olan ürünlerin Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birine girişi için üzerinde CE işareti taşıması zorunlu olup bu işaret malın serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir nevi pasaport gibidir.

Şu an sayısı 25’i bulan AB Direktiflerinden biri veya birkaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir.

Ürüne CE İşareti İliştirilirken:

 • Ürün ile ilgili direktif/direktifleri belirlenir. Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir.
 • Modül veya modüller kombinasyonu seçilir.
 • Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir.
 • Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır.
 • Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir.
 • Ürünün üzerine ve/veya ambalajına ve beraberindeki belgeye ” CE ” işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.

“CE” işareti;

 1. Asgarî 5 mm ebadında olur,
 2. Ürüne veya bilgi plakasına, ambalajına, teknik belgelerine görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,
 3. Ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
 4. Sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
 5. “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır.

Bütün makineler, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmiş olmalıdır:

 • Üreticinin ve varsa yetkili temsilcisinin ticari adı ve tam adresi,
 • Makinelerin tanımı,
 • CE İşaretlemesi,
 • Seri ya da Tipinin tanımlanması,
 • CE İşaretinin yapıştırılma tarihi,
 • Varsa seri numarası,
 • Yapım yılı, yani imalat işleminin tamamlandığı yıl,
 • Güvenli Kullanım için Türkçe İkaz /Uyarı İşaretleri.

Ürünler “ Düşük riskli ürünler” ve “Yüksek riskli ürünler” olarak iki farklı grupta değerlendirilmektedir. Ürünlerin hangi gruba girdiği ilgili direktifte belirtilir veya test kuruluşları aracılığıyla tespit edilir.

Düşük riskli ürünler için, üretici ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını kendisi tespit etmekte veya bir test kuruluşuna test ettirmektedir. Uygun olması halinde bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE işaretini iliştirebilmektedir.

Yüksek riskli ürünler için ise, üreticinin mutlak surette AB üyesi ülkelerde yerleşik ama diğer ülkelerde de şube veya temsilciliği olan “Onaylanmış Kuruluş”lara başvurma zorunluluğu vardır. Başvurulan “Onaylanmış Kuruluş” yani test ve/veya belgelendirme kuruluşunun yapacağı test neticesinde ürünün ilgili direktiflere uygunluğu tespit edilir. Bu tespite dayalı olarak, üretici uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE işareti iliştirebilir.

Malın gümrükte bekletilip uygun CE işaretlerinin satıcıdan temin edilerek ürüne iliştirilmesine ve ithalatın yapılmasına gümrük idaresince izin verilmemektedir.

23.02.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2011/2588 sayılı BKK ile yürürlüğe giren “CE” İşareti Yönetmeliği’nin 5.maddesi ile ithalatçı;

 • İmalatçının ürüne ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu ve ürünün “CE” işaretini taşıdığını teyit etmek,
 • AT uygunluk beyanının bir örneğini ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle bulundurmak,
 • Talep edilmesi hâlinde yetkili kuruluşa sunmak,
 • Teknik dosyanın bir örneğini talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sağlamakla yükümlüdür.

İthalat işlemlerinde ihracatçı firmadan CE BELGESİ örneği temini zorunlu olup mal üzerinde AB normlarına uygun CE işareti bulunmalıdır.

Ürün üzerindeki Plakada, CE Belgesinde, Proforma Faturada ve Satış Faturasındaki marka, model, type, mal cinsi bilgileri birebir aynı olmalı ve CE iliştirme tarihi, imza, isim, unvan yazmalıdır.

CE Belgesi üzerinde mala ilişkin standartlara ait Direktif/ler mutlaka belirtilmiş olmalıdır.

CE Belgesi üzerinde belirtilen Direktif/lere ait Test Raporları ithalat öncesinde mutlaka temin edilmiş olmalıdır.

CE uygunluk beyanı ile test raporlarının fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden daha önce düzenlenmiş olmamasına dikkat edilmelidir.

01/01/2014 tarihinden itibaren ilgili mevzuatta belirtilen şekil şartlarını taşımayan veya üzerinde AB normlarına uygun CE işareti bulunmayan ürünlerin ithalatı yapılamamakta olup, malın gümrükte bekletilmek suretiyle uygun CE işaretlerinin ihracatçıdan/satıcıdan temin edilerek ürüne iliştirilmesine ve ithalatın yapılmasına gümrük idaresince izin verilmemektedir. Bu sebeple Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı çerçevesinde yapılacak denetime tabi malların ithalat işlemlerinde;

İmalatçı/ihracatçı firmalardan temin edilecek malların üzerinde mevzuata uygun CE işaretinin bulunmasının sağlanması ve malın güncel direktiflere uygun biçimde CE Uygunluk Beyanı/Sertifikasına sahip olup olmadığının bilinmesi ve kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir.

ithalat

Ürünlerin ilgili mevzuat kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde (ürün güvenliği ve denetimi tebliği eki ürünler) bu ürünlere iliştirilen CE işaretinin ürünlerin tabi olduğu yönetmelik hükümlerine uygun olarak iliştirilip iliştirilmediği denetimi gümrük giriş beyannamesinin tescili öncesinde Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılmaktadır.

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00