Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Sigorta Tanımı, Faydaları ve Türleri

Sigorta, herhangi bir kaza, risk sonucunda doğabilecek zararları karşılamak amacıyla belirli prim karşılığında yapılan sözleşmedir.

Sigortanın Tanımı

Sigorta, belirli bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilir, yasa ile korumaya değer bir sigortalanabilir menfaatine zarar veren bir rizikonun gerçekleşmesi halinde bu zararı karşılayacak tutarda, sigortalının tazminata hak kazanmasını sağlayan çift taraflı bir sözleşmedir.

Sigorta sözleşmesinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için tarafların, teminat altına alınmak istenen riziko, sigorta konusu, sigorta bedeli, sigorta süresi, sigorta şartları ve prim gibi esaslı unsurların üzerinde mutabık kalmaları gerekmektedir.

Sigorta, hiçbir zaman bir kazanç kaynağı olmamakla birlikte, sigortalının refahını hasardan bir gün öncesine getirme fonksiyonu ile hem ülke ekonomisinde hem de bireyler açısından büyük önem taşımaktadır.

Sigorta Türleri

Sosyal Sigortalar ve Özel Sigortalar olmak üzere iki kısımda incelenir.

Sosyal Sigortalar; toplumu oluşturan belirli grupların sosyal güvenliklerinin sağlanması amacı ile kanunla düzenlenen ve zorunlu bir sigorta türüdür.

Özel sigortalar kişi ve kurumların çıkarlarının çeşitli tehlikelere karşı güvence altına alınması amacı ile kendi özgür iradeleri ile oluşturdukları bir sözleşmedir. Özel Sigortalar da, ihtiyari ve zorunlu sigortalar diye ikiye ayrılırlar. Kamu otoritesi, toplum güvenliği ve kamu menfaati sağlama amaçlarıyla, bir kısım sorumluluk risklerin sigortalanmasını zorunlu kılabilir. Örneğin; Trafik sigortaları.

Özel sigortalar aşağıdaki şekilde incelenir:

1. MAL SİGORTALARI

 • Kaza
 • Yangın
 • Mühendislik
 • Nakliyat
 • Zorunlu Deprem ( DASK )

2. CAN SİGORTALARI

 • Ferdi Kaza
 • Sağlık

3. SORUMLULUK SİGORTALARI

Sigortanın Faydaları

 • Ani ve beklenmeyen kötü sonuçlara karşı güvence sağlar.
 • Sigortalılardan toplanan primlerin meydana getirdiği fonlar o ülkenin sermaye piyasalarının gelişmesine yardımcı olur.
 • Kredi imkânlarının genişletilmesinde önemli araçtır.
 • Risk yönetimi ve risk analizi sayesinde; ticari ve endüstriyel tesislerde hasarın meydana gelme riski en aza indirgenir.
 • Deprem, sel ve seylap gibi katastrofik hasarlarda zarar gören ekonomik kaynaklar, sigortacılar tarafından tazmin edilerek ekonominin yara alması önlenir.

Sigorta İşlevleri Nelerdir?

Sigorta, karşılaşılması muhtemel tehlikelerin ekonomik sonuçlarını bertaraf eden, herhangi bir olaydan önce alınan tedbirlerle ilgili bir risk yönetim türüdür. Sigorta ile risk yönetiminde, az sayıdaki insanın başına gelen zarar, aynı riske maruz bulunan insanların tümü tarafından birlikte göğüslenip daha kolaylıkla karşılanabilir duruma gelmektedir.

Sigorta

Sigortalılar belirlenmiş olayların risklerine karşı koruma satın alırken; sigorta şirketleri de riskler karşılığında talep edilecek bu miktarları yatırıma yönlendirirler.

Sistem, değişik önemlere sahip birçok ekonomik ve sosyal işlevi yerine getirmektedir.

 • Fertlere ve kurumlara, ekonomik ve sosyal hayatta öngörülebilirlik ve emniyet sağlar.
 • Kredi imkânlarının genişletilmesinde önemli araçtır ve kredi teminine yardım eder.
 • Tasarrufu geliştirir, sermaye oluşumuna katkı sağlar.
 • Toplumda huzur ve güven tesis eder, dayanışmayı sağlar.
 • Uluslararası ilişkileri geliştirir.
 • Finansal istikrarı artırır.
 • Girişimcileri ve ticareti destekler, iş sürekliliği sağlar.
 • Sosyal güvenlik programlarının üzerindeki baskıyı hafifletir.
 • Risklerin daha etkin yönetilmesini sağlar. Risk yönetimi ve risk analizi sayesinde; ticari ve endüstriyel tesislerde hasarın meydana gelme riski en aza indirgenir. Böylece hasara bağlı olarak her türlü iş ve kar kaybı engellenmiş olur.
 • Finansal sistemin etkinliğini artırır.
 • Bir bankadan ipotek ile kredi alınması işleminde, ipotek gösterilen değerlerin sigortalı olması durumunda kredi alma işlemleri kolaylaşmaktadır.
 • Deprem ve sel gibi katastrofik hasarlarda zarar gören ekonomik kaynaklar, sigortacılar tarafından yurtiçi ve yurtdışı reasürörlerden tazmin edilerek ekonominin yara alması önlenir.

Sigorta Sözleşmesi

TTK’nuna göre sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatine zarar verecek bir rizikonun meydana gelmesi halinde tazminat ödemeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım olaylar dolayısıyla para ödemeyi veya başka edalarda bulunmayı üstlendiği bir sözleşmedir.

Dain ve Mürtein Kavramı Nedir?

Rehinli alacaklı anlamındadır. Bir alacağa teminat teşkil etsin diye üzerine tesis olunan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir ayni haktır. Bu hak, alacaklıya dain ve mürtehin kaydı konulan malı paraya çevirmek veya bu mal üzerinden doğacak tüm hak ve menfaatlere öncelikle sahip olma yetkisini verir.

Riziko Ne Demektir?

Riziko, sigortalının teminat altına alınmasını istediği olayın sigortalıya zarar verme ihtimalidir. Riziko olmadan sigorta akdi düşünülemez. Bu bakımdan riziko sigortanın ana prensiplerinden biridir. Riziko, müstakbel, muhtemel, belirsiz ve meşru (kanunlara ve ahlaka uygun) olmalıdır.

Önerilen Yazılar

9 Yorumlar

Fatih Ekim 21, 2018 - 2:14 pm

Nakliyat Sigortası diğer sigortalar farklıdır ve tanımı bu şekildedir;

Nakliyat Emtia Sigortası, sigortaya konu olan emtianın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir.

Nakliyat Emtia Sigortası Teminatları
• Tam Ziya: Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.
• Dar Teminat: Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çarpma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı poliçe türüdür.
• Geniş Teminat: Tam ziya ve dar teminata ek olarak bazı istisnalar dışındaki tüm fiziksel hasar ve kayıplara karşı güvence sağlar.

Sigortada Fiyatlandırmaya Etki Eden Faktörler
1. Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
2. Sefer
3. Taşıma aracı
4. Teminatın kapsamı.

Poliçe Türleri
• Flotan Poliçe: Bu poliçe ile iyi niyetinden emin olunmuş sigortalıyı teminatsız bırakmama adına bir seferi önceden sigortalamaktır. Yani değeri, cinsi, miktarı belli olan bir malın, sevkiyat tarihi henüz belirlenmemiş olsa dahi önceden mutabık kalınmış hükümler çerçevesinde teminat altına alınmasına yarayan bir poliçe türüdür. Bu uygulamada poliçe primi, sevkiyatla ilgili yükleme tarihi belli olduğunda ve eksik bilgilerin tümü alındığında bir zeylname veya kati poliçe düzenlenerek alınır. Fakat poliçe düzenlendiğinde ayrıca standart poliçe ücreti tahsil edilir. Geçerlilik süresi 1 yıldır. 1 yıl içinde gerçekleşmeyen nakliyelere ait muvakkat poliçeler kendiliğinden iptal olur.
• Kati Poliçe: Sevki yapılacak malın sevk tarihi, seferi, değeri ve aracın bilinmesi durumunda flotan poliçe yapmanın bir değeri kalmadığından direk kati poliçe düzenlenir. Tarife üzerinden prim alınıp tahsilat gerçekleştirilir.
• Abonman Poliçe: 1 yıl boyunca yapılacak tüm seferler sigortalı ile sigortacı arasında mutabık kalınmış fiyat, şart ve teminatlarla otomatik olarak güvence altına alınmaktadır. Abonman uygulaması, sigortalıya sözleşme dönemi içindeki tüm sevkiyatlar için önceden teminat verdiği için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Cevap Yazın
Serkan Haziran 9, 2018 - 7:16 pm

Sigortacı tarafından düzenlenecek sigorta poliçesinde şunlar yer alır:
Sigortacının, sigorta ettirenin adı soyadı veya ticaret ünvanı ile ikametgahları,
Sigorta konusu,
Rizikolar ile teminatın başlayacağı ve sona ereceği zaman,
Sigorta bedeli,
Prim tutarı ile ödeme zamanı ve yeri,
Poliçenin düzenleme tarihi,
Sigorta genel şartları.

Cevap Yazın
Duygu Haziran 9, 2018 - 7:12 pm

Konut kredisi nedeniyle dask, yangın sigortası yaptırıyorsanız Dain-i Mürtein olmasına dikkat edin, olmazsa kredi işleminiz uzayabilir zeyl gerektirebilir.
Dain-i Mürtein kavramı “Rehinli Alacak” anlamındadır.

Cevap Yazın
Süleyman Mart 11, 2018 - 12:58 pm

Sigorta yaptırmak caiz midir?

Cevap Yazın
birfinansci Mart 11, 2018 - 5:27 pm

Sosyal, karşılıklı ve ticarî sigortaların caiz olduğuna, kar payı esasına dayalı çalışan birikimli hayat sigortası ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminin ise, yatırılan primlerin, dinen helal olan alanlarda değerlendirilmesi (ticari işleride kar elde etmek amacıyla, helal hisselerde değerlendirilmesi…) durumunda caiz olduğuna karar verilmiştir.

Cevap Yazın
Yavuz Mart 11, 2018 - 12:36 am

Bireysel emeklilik sistemi, sosyal güvenlik kurumundaki gibi sağlık hizmetleri sunar mı?

Cevap Yazın
birfinansci Mart 11, 2018 - 5:22 pm

Hayır, Bireysel Emeklilik Sistemi; tasarrufların toplanması ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır.

Cevap Yazın
Fatih Gürsel Mart 2, 2018 - 6:56 pm

En uygun sigortayı nereden yaptırabiliriz, hangi sigorta şirketi daha avantajlıdır.

Cevap Yazın
birfinansci Mart 3, 2018 - 11:12 am

Sigorta tercihi yaparken başınıza gelebilecek riskler için önleminizi en iyi şekilde almanız önemlidir. Uygun fiyat belirlerken sigorta şartlarını ve sözleşmenizi iyi okumanız gerekiyor. En iyi yöntem birkaç sigorta şirketi belirleyip teklif almak ve sözleşmeleri sonuna kadar okumak, sizin ihtiyacınızı hangisi karşılıyorsa o en uygun sigortadır.

Cevap Yazın

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00