Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans ve Düzenlemeler

Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans ve Düzenlemeler

Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans ve Düzenlemeler, Lisans alma süreci, projelerin düzenlenmesi, yenilenebilir enerji teşvikleri ve yasal düzenlemelerin etkisi hakkında detaylı bilgiler bulabileceğiniz bir yazı paylaşıyoruz. Yenilenebilir enerji, günümüzde çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Ancak, bu tür projelerin hayata geçirilmesi için çeşitli lisans ve düzenlemelere uyulması gerekmektedir. Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans ve Düzenlemeler yazısında, yenilenebilir enerji projelerinde lisans alma süreci, projelerin düzenlenmesi, teşvikler, yasal düzenlemelerin etkisi ve projenin uygulama aşamaları gibi konuları ele alacağız.

Yenilenebilir enerji projelerinde adım adım ilerlemek ve yasal zorlukları aşmak için bu konuların detaylı bir şekilde ele alınması oldukça önemlidir. Özellikle, projenin hayata geçirilmesi aşamasında karşılaşılabilecek yasal düzenlemelerin etkisi ve nasıl başa çıkılması gerektiği konularına da değineceğiz. Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans ve Düzenlemeler yazısı, yenilenebilir enerji projelerine ilgi duyan okuyucularımız için faydalı olacaktır.

Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans ve Düzenlemeler

Lisans alma süreci – Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans

1-     Önlisans süreci

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişi, faaliyetine başlamadan önce; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamındaki istisnalar hariç, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak zorundadır. Bağlantı noktası ve tesisin fiziki durumuna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul), birden fazla projeye konu üniteleri, tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirebilir. Diğer taraftan, birden çok yapı veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynı tür yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri, sisteme aynı noktadan bağlanmak kaydıyla tek bir önlisans veya üretim lisansı kapsamında değerlendirilebilir.

Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, önlisans almak için; Yönetmelik Ek- 2’de yer alan “Önlisans Başvuru Dilekçesi” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” (Ek-1) uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum)’na başvurur. Başvuru dilekçelerine eklenecek bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalar; söz konusu listede yer almaktadır.

Piyasada faaliyet göstermek üzere önlisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin;

 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması,
 2. Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması, zorunludur.

Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişi veya tüzel kişinin;

 1. Yüzde 10 ve üzerinde, halka açık şirketlerde yüzde 5 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı payına sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin,
 2. Lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmaması zorunludur.

Önlisans başvurularında;

 1. MW cinsinden her bir kurulu güç başına Kurul kararı ile belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu Bu yöntemle hesaplanan banka teminat mektubu tutarının üst sınırı, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 5’ini geçmemek üzere, Kurul kararı (Ek-2) ile belirlenir. Yönetmelik kapsamında Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.
 2. Şirket asgari sermayesinin; üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 5’ine, nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvuruları açısından yüzde 1’ine artırıldığına ilişkin şirket esas sözleşmesinin sunulması zorunludur (Bu konuda birim toplam yatırım tutarı için bakınız Ek-3).
 3. Önlisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden önlisans alma bedelinin sadece yüzde 10’u tahsil edilir.

ç) Başvuru sahibi tüzel kişinin esas sözleşmesinde(Ek-4);

 • Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı olduğuna ilişkin hükme,
 • Önlisans süresince  şirketin  ortaklık  yapısında  değişiklik  yapılamayacağına  ilişkin Yönetmelikte öngörülen hükme, yer verilmesi zorunludur.

Önlisans başvuruları kapsamında; linyit, taşkömürü, asfaltit, bitümlü şist, jeotermal, rüzgâr, güneş enerjisi ve hidrolik kaynaklar gibi yerli doğal kaynaklardan elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurulması talep edildiği takdirde;

 1. Yerli kömür ve jeotermale dayalı önlisans başvurularında, enerji kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiş olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetkili gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş olduğuna ilişkin belgenin,
 2. Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı kaynaklar açısından; üretim tesisinin kurulacağı sahanın başvuruda bulunacak tüzel kişinin mülkiyetine konu olması halinde, sahanın mülkiyet hakkına sahip olunduğuna ilişkin belgenin,
 3. Hidrolik kaynaklar için DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığına ilişkin belgenin, sunulması zorunludur.

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak önlisans başvuruları aşağıdaki usule uygun olarak alınır;

 1. TEİAŞ, 6446 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, her yıl 1 Nisan tarihine kadar, takip eden 5 yıl için ve takip eden 10 yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini Kuruma
 2. Rüzgâr enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının ilk 5 iş gününde, güneş enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının son 5 iş gününde; bir önceki yıl o yıl için açıklanan kapasite çerçevesinde, Kurum tarafından önlisans başvuruları alınır.
 3. Başvuru ekinde Yönetmelik kapsamında son 3 yıl içinde elde edilmiş en az 1 yıl süreli standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü bulunması zorunludur.

Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki inceleme; sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen önlisans başvurularındaki eksikliklerin 15 iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir.

Önlisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibariyle veya eksikliklerin giderildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum evrakına giriş tarihi itibariyle değerlendirmeye alınmış sayılır.

Değerlendirmeye alınan önlisans başvurusuna ilişkin bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur. Duyurusu yapılan başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından 10 iş günü içerisinde ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Değerlendirmeye alınan önlisans başvuruları ile ilgili olarak;

 1. Kurum tarafından, kurulacak üretim tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında TEİAŞ ve/veya üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden görüş
 2. TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi, başvuru kapsamındaki üretim tesisinin bağlanması talep edilen trafo merkezi ile bağlantı kapasitesine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan görüşünü, bildirim tarihinden itibaren 45 gün içerisinde sonuçlandırarak Kuruma
 3. Kuruma sunulan görüşler, 10 iş günü içerisinde başvuru sahibine Başvuru sahibinin, bağlantı ve sistem kullanımı hakkında oluşturulan görüş veya görüşleri kabul etmesi halinde söz konusu görüşleri kabul ve taahhüt ettiğine ilişkin belgeyi, aksi halde gerekçeleri ile birlikte itirazını 10 iş günü içerisinde Kuruma sunması zorunludur. Aksi halde bağlantı ve sistem kullanım hakkındaki görüş veya görüşleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Rüzgâr  veya  güneş  enerjisine  dayalı  üretim  tesisi  kurmak  için  yapılan  önlisans başvuruları, aşağıdaki şekilde değerlendirilir;

 1. Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler tarafından her bir tesis için ilan edilen bağlantı noktalarından veya bağlantı bölgelerinden yalnızca bir bağlantı noktası veya bölgesi tercih
 2. Önlisans başvuruları, ilgili mevzuat çerçevesinde teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu kapsamda teknik değerlendirmesi uygun bulunan önlisans başvuruları, bağlantı görüşlerinin oluşturulması için TEİAŞ’a ve/veya ilgili dağıtım şirketine gönderilir.
 3. Söz konusu başvuru kapsamındaki üretim tesisinin bağlantı noktası ve gerilim seviyesi, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenir.

ç) Aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde, başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından yarışma yapılır.

 1. (ç) bendi kapsamına girmeyen başvurularla ilgili bağlantı görüşleri Kuruma bildirilir ve söz konusu başvuruya ilişkin önlisans işlemlerine, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından devam
 2. Bu kapsamda yapılan başvurulardan;
 • TEİAŞ veya  ilgili  dağıtım  şirketi  tarafından,  uygun  bağlantı  görüşü  verilmeyen başvurular,
 • Üretim tesisinin kurulacağı sahanın maliki tarafından başvuru yapılması durumunda, aynı saha için yapılan diğer başvurular,

Kurul kararı ile reddedilir.

Başvuru sahibinden, değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.

Aşağıdaki hallerde önlisans başvurusu Kurul kararı ile reddedilir.

 1. Önlisans başvurusu kapsamında kurulması planlanan üretim tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde olumlu görüş oluşturulamaması ve/veya başvuru sahibi tüzel kişi tarafından özel direkt hat tesis edilmesinin tercih edilmemesi,
 2. Önlisans verilmesi  hakkında  karar  alınmadan  önce,  başvurudan  vazgeçildiğinin Kuruma bildirilmesi,
 3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirmesinin uygun olmadığı bildirilen başvurular.

Kurum tarafından yapılan değerlendirme Kurula sunulur ve önlisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı ile önlisans verilir ve önlisans sahibi tüzel kişinin ticaret ünvanı ile aldığı önlisans süresi ve önlisansa konu üretim tesisinin bulunduğu yere ilişkin bilgiler, Kurum internet sayfasında duyurulur.

Önlisansın süresi mücbir sebep hâlleri hariç 24 ayı geçemez. Önlisans verilirken, başvurunun kaynak türüne ve kurulu gücüne bağlı olarak, bu sürenin 36 aya kadar uzatılmasına ilişkin hususlar, Kurul kararı ile düzenlenmektedir.

Önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde aşağıdaki iş ve işlemleri tamamlamakla yükümlüdür;

 1. Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi, rezervuarlı hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması,
 2. Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar planlarının onaylanması,
 3. Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan ön proje onayının alınması,

ç) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine başvurunun yapılması,

 1. 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca gerekli görüşlerin alınması,
 2. Rüzgar başvurularına ilişkin Teknik Etkileşim İzninin alınması,
 3. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması,
 4. Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının veya söz konusu ruhsatın yerine geçecek belgenin alınması veya söz konusu ruhsatın alınmasına gerek olmadığına ilişkin belgenin sunulması.

ğ) Önlisansa konu üretim tesisi ile ilgili olarak;

 • Jeotermal kaynağa  dayalı  üretim  tesisleri  için  kaynak  kullanım  hakkına  ilişkin anlaşmanın,
 • Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının,
 • Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için TEİAŞ ile imzalanmış RES veya GES Katkı Payı anlaşmasının, yapılmış olması.

Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisans alma tarihinden itibaren;

 1. 90 gün içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması için,
 2. 180 gün içerisinde Teknik Etkileşim İzni için, ilgili kuruma başvurmak zorundadır.
2-Üretim lisansı süreci – Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans

Piyasada faaliyette bulunmak isteyen tüzel kişiler, üretim lisansı almak için; Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Lisans Başvurunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” (Ek-5) uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.

Lisans işlemleri ile ilgili diğer başvurularda, formatı ve ekleri Kurulca belirlenen formlar kullanılır. Başvuru dilekçelerine eklenecek bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalar; söz konusu listede yer almaktadır.

Piyasada faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişinin,

 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması,
 2. Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması,
 3. Kendisi ile tüzel kişinin;
  • Yüzde 10 ve üzerinde, halka açık şirketlerde yüzde 5 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı payına sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin,
 • Lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin,
 • 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmaması, zorunludur.

Üretim lisansı başvurusunda bulunmak isteyen önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansı kapsamındaki yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile önlisans süresi içerisinde Yönetmelikte belirtilen şekilde Kuruma üretim lisansı başvurusunda bulunur. Önlisans sahibinin, önlisans süresi sona ermeden önce üretim lisansı başvurusunda bulunmaması halinde, önlisans süresinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ikmal edilmemiş olduğu kabul edilir.

Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans – Üretim lisansı başvurusunda, başvuru dilekçesi ekinde;

 1. Başvuru sahibi tüzel kişinin önlisansı kapsamında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemlerin tamamlandığını tevsik eden bilgi ve belgeler,
 2. Kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutardan, önlisans kapsamında Kuruma sunulan banka teminat mektubu tutarının düşülmesi ile bulunan ve üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 10’unu geçmemek koşuluyla, Kurul kararıyla belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu,
 3. Lisansa konu olan üretim tesisinin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve üretim tesisinin tamamlanma tarihine kadar olan süreci kapsayan bir termin programı,

ç) Lisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge,

 1. Şirket asgari sermayesinin; üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 20’sine, nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvuruları açısından yüzde 5’ine artırıldığına ilişkin şirket esas sözleşmesi,
 2. Pay devirleri ile şirket birleşmeleri açısından Yönetmelikte öngörülen hükümlerin yer verildiği şirket esas sözleşmesi (Ek-4), sunulur. Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin sadece yüzde 10’u tahsil edilir.

Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamında belirtilen yükümlülüklerin tamamlandığına ilişkin bilgi ve belgelerin başvuru aşamasında sunulması koşuluyla, önlisans almaksızın, doğrudan üretim lisansı başvurusunda bulunulabilir.

Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki inceleme; sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans başvurularındaki eksikliklerin 15 iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir.

Üretim lisansı başvurusunun değerlendirilmesinde, başvuru sahibi tüzel kişinin önlisansı kapsamındaki yükümlülüklerini önlisans süresi içerisinde tamamlamış olup olmadığı esas alınır.

Değerlendirmeye alınan lisans başvurusuna ilişkin Kurum tarafından yapılan değerlendirme, 45 gün içerisinde tamamlanarak, söz konusu değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

Üretim lisansı başvurularında, yapılan değerlendirme sonucunda;

 1. Önlisans kapsamında öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin süresi içerisinde tamamlanmadığının anlaşılması halinde, söz konusu tüzel kişinin başvurusu, Kurul kararı ile
 2. Önlisans kapsamında öngörülen yükümlülüklerin süresi içerisinde tamamlanmış olduğu sonucuna varılması halinde, söz konusu tüzel kişiye Kurul kararı ile üretim lisansı

Üretim lisansı ile ilgili olarak;

 1. Üretim lisansına inşaat süresi ve tesis tamamlanma tarihi derç Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesine esas inşaat süresi Kurul kararı (Ek-6) ile belirlenir ve Kurum internet sayfasında yayımlanır.
 2. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansına, lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği yıllık azami üretim miktarı, yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı (Ek-7) olarak derç
 3. Yenilenebilir enerji  kaynakları  dışında  diğer  enerji  kaynaklarına  dayalı  üretim lisanslarına, öngörülen ortalama yıllık üretim miktarı, yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı (Ek-1 olarak derç)

Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir, lisans sahibi tüzel kişinin ticaret ünvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin, üretim lisansına derç edilen inşaat süresi içerisinde lisansa konu üretim tesisini tamamlayarak işletmeye almak zorundadır. Üretim tesisi, geçici kabulün yapıldığı tarihte tamamlanmış olur. Üretim tesisinin işletmeye alınması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan geçici kabul işlemleri ile tutanak altına alınmaktadır. Söz konusu geçici kabul tarihi, ilgili üretim tesisinin işletmeye geçtiği tarihe karşılık gelmektedir.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kuruma sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

Lisanslar, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve Kanunda öngörülen asgari süreler gözetilmek suretiyle her defasında en fazla 49 yıl için yenilenebilir. Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken 12 ay, en geç 9 ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin başvuru ekinde sunulması zorunludur.

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk 8 yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz.

İlk yıllık lisans bedeli, üretim lisansları açısından, tesis tamamlanma tarihi ile o yıl 31 Aralık tarihine kadar üretilen elektrik enerjisi miktarına göre hesaplanır. Takip eden yıllar için ise yıllık lisans bedeli, bir önceki yılda üretilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden hesaplanır.

Yıllık lisans bedelleri; üretim lisansları için her yılın Şubat, Haziran ve Ekim aylarının, ilk 5 iş günü içerisinde 3 eşit taksitte Kurum hesabına yatırılır.

Üretim lisanslarında;

 1. Tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde, lisansa konu tesis için içerisinde bulunulan yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedeli kadar tutar, lisans tadil bedeli olarak alınır.
 2. Lisansı kapsamındaki üretim tesisini tamamlamadan kendi talebi ile lisansını sona erdirmek isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerden, lisansları kapsamındaki üretim tesisi için, içerisinde bulunulan yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedeli kadar bir tutar defaten tahsil
https://www.epdk.gov.tr/detay/icerik/21-3-3/lisans-islemleri-basvuru-prosedurleri

Projelerin düzenlenmesi

Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans ve Projelerin düzenlenmesi, herhangi bir projenin planlanması, organize edilmesi, uygulanması ve tamamlanması sürecini içerir. Projelerin düzenlenmesi, bir organizasyonun veya şirketin başarılı olması için hayati öneme sahiptir.

Bir proje, genellikle belli bir hedefi gerçekleştirmek için kaynakların ve zamanın belirli bir şekilde kullanılması gereken bir girişimdir. Projeler genellikle belirli bir süre için planlanır ve bu süre içinde hedeflerine ulaşmaları beklenir.

Projelerin düzenlenmesi, proje yöneticisinin liderliğinde gerçekleşir. Proje yöneticisi, proje ekibini organize eder, kaynakları yönetir, riskleri değerlendirir ve proje ilerlemesini izler.

Bu nedenle Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans, projelerin düzenlenmesi bir şirketin başarılı olması için hayati öneme sahip bir süreçtir, bu nedenle bu sürece özen göstermek ve profesyonel bir yaklaşım benimsemek gereklidir.

Yenilenebilir enerji teşvikleri

Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans ve Yenilenebilir enerji kavramı, günümüzde giderek daha önemli bir hale gelmektedir. Çevre dostu olan yenilenebilir enerji kaynakları, tükenmeyen ve doğaya zarar vermeyen enerji kaynakları olarak bilinmektedir. Bu sebeple, birçok ülke ve kurum, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Bu teşvikler, genellikle finansal destekler, vergi indirimleri ve hibe programları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde de yenilenebilir enerji teşvikleri oldukça önemlidir. Güneş, rüzgar, su ve biyokütle gibi enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve çevreye duyarlı enerji projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu teşvikler, yatırımcılar ve şirketler tarafından da yakından takip edilmektedir.

Yenilenebilir enerji teşvikleri sayesinde, ülkemizde enerji sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu teşviklerin etkisiyle, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin kurulması, enerji verimliliği projelerinin hayata geçirilmesi ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi gibi birçok olumlu adım atılmaktadır. Bu sayede, hem çevre dostu enerji kaynakları kullanılarak doğanın korunması sağlanmakta, hem de enerji ihtiyacımızın bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan karşılanmaktadır.

Yenilenebilir enerjiye geçiş, sadece çevre açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik açıdan da büyük faydalar sağlamaktadır. Bu sebeple, yenilenebilir enerji teşvikleri, ülkemizde ve dünya genelinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans ve Bu teşviklerin sürekli olarak güncellenmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek adına son derece önemlidir.

Yasal düzenlemelerin etkisi

Yasal düzenlemelerin etkisi iş dünyasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü işletmelerin faaliyet gösterdiği her sektörde, belirli yasal düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kalırlar. Örneğin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan yasal düzenlemeler, işletmelerin çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans çevre koruma yasaları da işletmelerin üretim süreçlerini ve atıklarını düzenlemeleri gerektiğini belirtir.

Bu yasal düzenlemelerin etkisi, işletmelerin operasyonel süreçlerini de doğrudan etkiler. Örneğin, bir otomotiv şirketi için emisyon kontrolüne ilişkin yasal düzenlemeler, araçların üretim sürecini ve maliyetlerini değiştirebilir. Aynı şekilde, gıda sektöründe gıda güvenliği ve hijyen standartlarına ilişkin yasal düzenlemeler, ürünlerin üretim sürecini ve satışını doğrudan etkileyebilir.

Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans Yasal düzenlemeler aynı zamanda işletmelerin sosyal sorumluluklarını da belirler. Örneğin, adil ticaret yasalarına uyum sağlayan bir işletme, çalışan haklarına ve tüketicilere karşı olan sorumluluklarını yerine getirir. Ayrıca, vergi yasalarına uyum sağlamak da işletmelerin finansal durumunu ve itibarını etkileyen önemli bir faktördür.

Sonuç olarak Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans, iş dünyasında yasal düzenlemelerin etkisi oldukça geniştir ve işletmelerin faaliyet gösterdikleri her alanda önemli bir rol oynar. Bu nedenle Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans, her işletme yöneticisinin yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve değişen yasal düzenlemeleri takip etmek için gerekli politikaları ve prosedürleri uygulamak önemlidir.

Proje uygulama aşamaları

Yenilenebilir Enerji Projelerinde Lisans ve Proje uygulama aşamaları, işletmelerin ve kuruluşların projelerini hayata geçirme sürecini tanımlar. Bir projenin planlanması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarından oluşur. İyi bir proje yönetimi, bu aşamaların başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Proje uygulama aşamaları, projenin kavramsallaştırma ve tasarım sürecinden sonra başlar. Bu aşamada, kaynakların tahsisi yapılır, planlama ayrıntıları belirlenir ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılır.

Projelerin uygulama aşamaları sırasında, iş süreçleri, teknolojik altyapı ve insan kaynakları gibi faktörlerin etkin bir şekilde yönetilmesi gereklidir. Ayrıca, proje ilerlemesinin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi de önemlidir.

Proje uygulama aşamaları, planlama ve tasarımın yanı sıra, projenin gerçekleştirilmesi sürecini kapsar. Bu aşamaların etkin bir şekilde yürütülmesi, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Önerilen Yazılar

2 Yorumlar

Zeynep Ezgi̇ Mart 7, 2024 - 12:58 pm

Yenilenebilir enerji projelerinde lisans süreçleri oldukça karmaşıktır ve yoğun bürokrasi gerektirir. Bu süreçlerde karşılaşılan yasal düzenlemelerin detayları ve uygulama aşamalarının titizlikle takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yazıda verilen bilgiler oldukça detaylı ve faydalı. Teşekkürler.

Cevap Yazın
Deni̇z Mart 7, 2024 - 12:57 pm

Bu makalede yenilenebilir enerji projelerinde lisans ve düzenlemeler konusunda detaylı bilgiler buldum. Özellikle lisans alma süreci ve yasal düzenlemelerin etkisi konuları benim için aydınlatıcı oldu. Ancak, projelerin düzenlenmesi ve uygulama aşamaları hakkında daha fazla detay paylaşılabilir mi? İlerleyen süreçlerde bu konularla ilgili yeni yazılar yayımlamanızı bekliyorum.

Cevap Yazın

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00